Berilgan so‘zlarning oldiga, o‘rtasiga yoki oxiriga «ot»ni qo‘shib yana bir so‘z hosil qiling va bo‘sh qatorlarga yozish bilan topqirligingizni sinab ko‘ring.